Return to Article Details NGHIÊN CỨU SỰ SAI KHÁC VỀ ĐỘ LÚN GIỮA MÔ HÌNH PHẲNG VÀ KHÔNG GIAN CHO BÀI TOÁN HÀNG GIẾNG ĐIỂM CỐ KẾT CHÂN KHÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ Download Download PDF