1.
Phạm Văn Khiêm, Đinh Hoàng Quân. Tối ưu hóa biên dạng cánh máy bay trong dòng chảy cận âm. JST [Internet]. 2022Apr.28 [cited 2022Sep.29];17(02):87 - 96. Available from: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/312