1.
Hoàng Trung Kiên, Vũ Văn Thể. Xác định hệ số hình dạng trong mô hình truyền nhiệt của vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench. JST [Internet]. 2022Apr.28 [cited 2022Sep.28];17(02):68 - 77. Available from: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/310