1.
Vũ Ngọc Doãn, Đoàn Hữu Hùng, Nguyễn Thành Vinh. Tổng hợp và khảo sát khả năng tiêu độc của KBDO đối với chất độc yperit. JST [Internet]. 2022Apr.27 [cited 2022Sep.29];17(02):25 - 34. Available from: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/306