1.
Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Đạt, Nguyễn Vũ Tùng, Phùng Đình Phong, Phạm Văn Thìn. Tính chất quang của màng mỏng InSb trên đế c-sapphire được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng laser xung. JST [Internet]. 2022Apr.27 [cited 2022Sep.29];17(02):5 - 16. Available from: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/304