Phạm Văn Khiêm, and Đinh Hoàng Quân. “Tối ưu hóa Biên dạng cánh máy Bay Trong dòng chảy cận âm”. Journal of Science and Technique 17, no. 02 (April 28, 2022): 87 - 96. Accessed September 28, 2022. http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/312.