Đinh Hoàng Quân. “Nghiên cứu Khí động bề mặt dạng sóng Trong dòng Siêu Thanh”. Journal of Science and Technique 17, no. 02 (April 28, 2022): 78 - 86. Accessed September 29, 2022. http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/311.