Hoàng Trung Kiên, and Vũ Văn Thể. “Xác định hệ số hình dạng Trong Mô hình truyền nhiệt của Vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench”. Journal of Science and Technique 17, no. 02 (April 28, 2022): 68 - 77. Accessed September 28, 2022. http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/310.