Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Thuần, and Nguyễn Hồng Hải. “Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành Pha α-Al Trong hợp Kim ADC12 đúc bán lỏng”. Journal of Science and Technique 17, no. 02 (April 28, 2022): 57 - 67. Accessed September 28, 2022. http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/309.