Đinh Hoàng Quân. “Nghiên cứu Khí động bề mặt dạng sóng Trong dòng Siêu Thanh”. Journal of Science and Technique, vol. 17, no. 02, Apr. 2022, pp. 78 -6, doi:10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.311.