Hoàng Trung Kiên, and Vũ Văn Thể. “Xác định hệ số hình dạng Trong Mô hình truyền nhiệt của Vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench”. Journal of Science and Technique, vol. 17, no. 02, Apr. 2022, pp. 68 -77, doi:10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.310.