Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Thuần, and Nguyễn Hồng Hải. “Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành Pha α-Al Trong hợp Kim ADC12 đúc bán lỏng”. Journal of Science and Technique, vol. 17, no. 02, Apr. 2022, pp. 57 -67, doi:10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.309.