[1]
Phạm Văn Khiêm and Đinh Hoàng Quân, “Tối ưu hóa biên dạng cánh máy bay trong dòng chảy cận âm”, JST, vol. 17, no. 02, pp. 87 - 96, Apr. 2022.