[1]
Đinh Hoàng Quân, “Nghiên cứu khí động bề mặt dạng sóng trong dòng siêu thanh”, JST, vol. 17, no. 02, pp. 78 - 86, Apr. 2022.