[1]
Hoàng Trung Kiên and Vũ Văn Thể, “Xác định hệ số hình dạng trong mô hình truyền nhiệt của vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench”, JST, vol. 17, no. 02, pp. 68 - 77, Apr. 2022.