Phạm Văn Khiêm and Đinh Hoàng Quân (2022) “Tối ưu hóa biên dạng cánh máy bay trong dòng chảy cận âm”, Journal of Science and Technique, 17(02), pp. 87 - 96. doi: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.312.