Đinh Hoàng Quân (2022) “Nghiên cứu khí động bề mặt dạng sóng trong dòng siêu thanh”, Journal of Science and Technique, 17(02), pp. 78 - 86. doi: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.311.