Hoàng Trung Kiên and Vũ Văn Thể (2022) “Xác định hệ số hình dạng trong mô hình truyền nhiệt của vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench”, Journal of Science and Technique, 17(02), pp. 68 - 77. doi: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.310.