Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Thuần and Nguyễn Hồng Hải (2022) “Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành pha α-Al trong hợp kim ADC12 đúc bán lỏng”, Journal of Science and Technique, 17(02), pp. 57 - 67. doi: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.309.