Phạm Văn Khiêm, and Đinh Hoàng Quân. 2022. “Tối ưu hóa Biên dạng cánh máy Bay Trong dòng chảy cận âm”. Journal of Science and Technique 17 (02):87 - 96. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.312.