Đinh Hoàng Quân. 2022. “Nghiên cứu Khí động bề mặt dạng sóng Trong dòng Siêu Thanh”. Journal of Science and Technique 17 (02):78 - 86. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.311.