Hoàng Trung Kiên, and Vũ Văn Thể. 2022. “Xác định hệ số hình dạng Trong Mô hình truyền nhiệt của Vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench”. Journal of Science and Technique 17 (02):68 - 77. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.310.