Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Thuần, and Nguyễn Hồng Hải. 2022. “Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành Pha α-Al Trong hợp Kim ADC12 đúc bán lỏng”. Journal of Science and Technique 17 (02):57 - 67. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.309.