Vũ Ngọc Doãn, Đoàn Hữu Hùng, and Nguyễn Thành Vinh. 2022. “Tổng hợp Và khảo sát Khả năng Tiêu độc của KBDO đối với chất độc Yperit”. Journal of Science and Technique 17 (02):25 - 34. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.306.