PHẠM VĂN KHIÊM; ĐINH HOÀNG QUÂN. Tối ưu hóa biên dạng cánh máy bay trong dòng chảy cận âm. Journal of Science and Technique, [S. l.], v. 17, n. 02, p. 87 - 96, 2022. DOI: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.312. Disponível em: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/312. Acesso em: 28 sep. 2022.