ĐINH HOÀNG QUÂN. Nghiên cứu khí động bề mặt dạng sóng trong dòng siêu thanh. Journal of Science and Technique, [S. l.], v. 17, n. 02, p. 78 - 86, 2022. DOI: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.311. Disponível em: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/311. Acesso em: 29 sep. 2022.