HOÀNG TRUNG KIÊN; VŨ VĂN THỂ. Xác định hệ số hình dạng trong mô hình truyền nhiệt của vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench. Journal of Science and Technique, [S. l.], v. 17, n. 02, p. 68 - 77, 2022. DOI: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.310. Disponível em: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/310. Acesso em: 28 sep. 2022.