LÊ MINH ĐỨC; NGUYỄN VĂN THUẦN; NGUYỄN HỒNG HẢI. Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành pha α-Al trong hợp kim ADC12 đúc bán lỏng. Journal of Science and Technique, [S. l.], v. 17, n. 02, p. 57 - 67, 2022. DOI: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.309. Disponível em: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/309. Acesso em: 28 sep. 2022.