VŨ NGỌC DOÃN; ĐOÀN HỮU HÙNG; NGUYỄN THÀNH VINH. Tổng hợp và khảo sát khả năng tiêu độc của KBDO đối với chất độc yperit. Journal of Science and Technique, [S. l.], v. 17, n. 02, p. 25 - 34, 2022. DOI: 10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.306. Disponível em: http://jst.lqdtu.edu.vn/index.php/jst/article/view/306. Acesso em: 29 sep. 2022.