Trần Mạnh Tuân, Bùi Văn Tiến, & Nguyễn Hữu Sơn. (2022). Sử dụng thuật toán di truyền và phương pháp tìm kiếm không gian trong việc lựa chọn tối ưu các tham số cụm cánh trước của tên lửa. Journal of Science and Technique, 17(02). https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.313