Phạm Văn Khiêm, & Đinh Hoàng Quân. (2022). Tối ưu hóa biên dạng cánh máy bay trong dòng chảy cận âm. Journal of Science and Technique, 17(02), 87 - 96. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.312