Đinh Hoàng Quân. (2022). Nghiên cứu khí động bề mặt dạng sóng trong dòng siêu thanh. Journal of Science and Technique, 17(02), 78 - 86. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.311