Hoàng Trung Kiên, & Vũ Văn Thể. (2022). Xác định hệ số hình dạng trong mô hình truyền nhiệt của vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench. Journal of Science and Technique, 17(02), 68 - 77. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.310