Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Thuần, & Nguyễn Hồng Hải. (2022). Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành pha α-Al trong hợp kim ADC12 đúc bán lỏng. Journal of Science and Technique, 17(02), 57 - 67. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.309