Vũ Ngọc Doãn, Đoàn Hữu Hùng, & Nguyễn Thành Vinh. (2022). Tổng hợp và khảo sát khả năng tiêu độc của KBDO đối với chất độc yperit. Journal of Science and Technique, 17(02), 25 - 34. https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.306