(1)
Phạm Văn Khiêm; Đinh Hoàng Quân. Tối ưu hóa Biên dạng cánh máy Bay Trong dòng chảy cận âm. JST 2022, 17, 87 - 96.