(1)
Đinh Hoàng Quân. Nghiên cứu Khí động bề mặt dạng sóng Trong dòng Siêu Thanh. JST 2022, 17, 78 - 86.