(1)
Hoàng Trung Kiên; Vũ Văn Thể. Xác định hệ số hình dạng Trong Mô hình truyền nhiệt của Vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench. JST 2022, 17, 68 - 77.