(1)
Lê Minh Đức; Nguyễn Văn Thuần; Nguyễn Hồng Hải. Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành Pha α-Al Trong hợp Kim ADC12 đúc bán lỏng. JST 2022, 17, 57 - 67.