(1)
Vũ Ngọc Doãn; Đoàn Hữu Hùng; Nguyễn Thành Vinh. Tổng hợp Và khảo sát Khả năng Tiêu độc của KBDO đối với chất độc Yperit. JST 2022, 17, 25 - 34.