(1)
Nguyễn Văn Tuấn; Trần Quang Đạt; Nguyễn Vũ Tùng; Phùng Đình Phong; Phạm Văn Thìn. Tính chất Quang của màng mỏng InSb Trên đế C-Sapphire được Chế tạo bằng phương pháp lắng đọng Laser Xung. JST 2022, 17, 5 - 16.