[1]
Phạm Văn Khiêm and Đinh Hoàng Quân 2022. Tối ưu hóa biên dạng cánh máy bay trong dòng chảy cận âm. Journal of Science and Technique. 17, 02 (Apr. 2022), 87 - 96. DOI:https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.312.