[1]
Đinh Hoàng Quân 2022. Nghiên cứu khí động bề mặt dạng sóng trong dòng siêu thanh. Journal of Science and Technique. 17, 02 (Apr. 2022), 78 - 86. DOI:https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.311.