[1]
Hoàng Trung Kiên and Vũ Văn Thể 2022. Xác định hệ số hình dạng trong mô hình truyền nhiệt của vi chấp hành điện nhiệt dạng chữ V bằng phần mềm ANSYS Workbench. Journal of Science and Technique. 17, 02 (Apr. 2022), 68 - 77. DOI:https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.310.