[1]
Lê Minh Đức, Nguyễn Văn Thuần and Nguyễn Hồng Hải 2022. Ảnh hưởng của tốc độ nguội, tốc độ đông đặc đến sự hình thành pha α-Al trong hợp kim ADC12 đúc bán lỏng. Journal of Science and Technique. 17, 02 (Apr. 2022), 57 - 67. DOI:https://doi.org/10.56651/lqdtu.jst.v17.n02.309.